Реклама +7(700) 388 81 09

site.news_by_theme Astana

Imangali Tasmagambetov. Photo by Yaroslav Radlovsky©
Nazarbayev gave instructions to Astana's Tasmagambetov

Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev gave instructions to re-appointed Akim of Astana Imangali Tasmagambetov.

Nazarbayev gave instructions to Astana's Tasmagambetov